Uitwisseling Medewerkers

Uitwisseling zal tijdens je verblijf op een project een groot onderdeel zijn. Niet alleen met de jongeren, maar juist ook met de staff. Door uit te wisselen met de staff krijg je een beter beeld van wat er van je verwacht wordt als vrijwilligers, maar kan je ook je eigen visie en verwachtingen bespreken. Hierdoor ontstaat er betere communicatie en kan je effectiever aan de slag.

Volwassenen

Life skill(s): Intercultureel bewustzijn

Leeftijd: Volwassenen

Aantal: 15

Ruimte: Zaal met stoelen

Tijd: 60 minuten

Materiaal:

  • Flip-over of bord
  • Papiertjes met uitgeschreven casussen

Beschrijving:

Introductie

Laat de groep in een cirkel gaan zitten.

Vraag iedere aanwezige zich voor te stellen aan de hand van zijn/haar naam en wat hij/zij het liefste doet met kinderen.

Overeenkomsten en verschillen

Leg uit dat je benieuwd bent naar overeenkomsten en verschillen tussen het onderwijs hier en het onderwijs in Nederland. Vraag om na te denken over bijzonderheden of te verwachten overeenkomsten en om dat vervolgens aan de groep voor te stellen.

Maak een overzicht op het bord of een flip over van de overeenkomsten en de verschillen. Streef ernaar dat er tenminste 5 verschillen en 5 overeenkomsten gevonden worden.

Casussen

Vertel dat het je leuk lijkt om in kleinere groepjes in gesprek te gaan en dat je dit aan de hand van casussen wilt doen.

(Alle vragen zijn beschikbaar in het Engels in de Engelse variant van deze app. Benieuwd? Switch de app dan via de taalknop.)

Casus 1: Wat doe je als je ziet dat een student uit jouw klas, die niet erg succesvol is, een examen niet haalt en depressief overkomt?

Casus 2: Hoe spelen de talenten van kinderen een rol in het schoolse leven?

Lifeskill(s): Intercultureel bewustzijn

Leeftijd: Volwassenen

Aantal: 10-15

Ruimte: Lokaal of zaal met stoelen

Tijd: 60 minuten

Materiaal:

  • Poster met opvoedingsstijlen
  • Poster met preventief systeem
  • Pennen
  • Post-its

Beschrijving:

De salesianen van Don Bosco hebben een eigen pedagogische visie; het preventieve systeem. Dit systeem wordt door alle Salesianen en bij alle Don Bosco projecten toegepast, maar per land is dit verschillend. Dit komt door het verschil in cultuur, normen en waarden en ook de omgeving. Ook kan het zijn dat de opvoeding anders is in het land waar jij verblijft. Om een beter beeld te krijgen hoe dat op het project en land is waar jij bent, kun je in gesprek met de medewerkers gaan.

Preventief systeem

Vertel dat je in Nederland gehoord hebt over het preventieve systeem. Vraag de medewerkers het systeem aan je uit te leggen. Laat eventueel een afbeelding van de driehoek zien zoals jij die kent. Vraag wat elke pijler betekent en waarom ze belangrijk zijn (Religion, Reason en Loving-kindness). Je mag ook kritische/ ethische vragen stellen aan de medewerkers wanneer ze hun verhaal vertellen. Doe dit wel op een respectvolle manier zonder te oordelen. Bijvoorbeeld:

-        Waarom is religie zo belangrijk?

-        Kan je situaties benoemen waar je op basis van dit systeem handelt?

-        Wat vind je fijn van de preventief systeem?

-        Wat vind je moeilijk bij het gebruiken van de preventief systeem?

-        Weten de kinderen/ jongeren over de preventief systeem? Waarom wel/ niet?

-        Heb je naast deze methode andere methodes of visies waar jullie meewerken? Zou je dat willen? Waarom?

Opvoedingsstijlen

Vertel hoe in Nederland de opvoeding er vaak aan toe gaat en dat je benieuwd bent naar de opvoeding op de plek waar je nu bent. Vraag wat de medewerkers belangrijk vinden in de opvoeding en volgens welke opvoedingswijze ze handelen. Je kunt de manier van opvoedingsstijlen zoals wij die kennen in Nederland laten zien aan de hand van een poster.

Benoem de opvoedingsstijl die in Nederland het meest van toepassing is en vertel hoe jouw opvoeding was. Wat heb je van je ouders/ opvoeders meegekregen? Wat mocht wel en wat mocht niet? Wat is belangrijk in de Nederlandse opvoeding?

Vraag aan de medewerkers over de opvoedingsstijl op het project.

- Wat vind je belangrijk in het opvoeden van kinderen en jongeren?

- Waarom werk je met kinderen en jongeren?

- Wat wil je met deze doelgroep bereiken?

- Wat vind je van kinderen straffen en hoe gebeurt dat? Waarom?

- Heb je bij een situatie spijt gekregen over je manier van handelen?

- Heb je plannen voor de toekomst?

Sluit de bijeenkomst af met een korte reflectie en evaluatie. Geef alle medewerker een post-it en pen. Vraag ze om in één woord hun werk met kinderen en jongeren te beschrijven. Bespreek dit hierna.

 * Autoritair: Hier is er sprake van veel controle en weinig responsiviteit/ betrokkenheid van opvoeder. De opvoeder is de baas en het kind moet gehoorzamen en respect tonen Als dit niet gebeurt wordt het kind gestraft. Deze opvoedingsstijl komt veel voor in Zuid Amerika, Azië en Afrika.

* Democratisch (Autoritatief): Hier is er sprake van veel controle en veel responsiviteit/ betrokkenheid van opvoeders. Opvoeders gaan in dialoog met hun kind. Beide partijen hebben een gelijke positie. Kinderen worden aangemoedigd om hun mening te geven, waardoor ze op jong leeftijd mondig leren zijn. Deze opvoedingsstijl komt veel voor in Westerse landen.

* Verwaarlozend: Hier is er sprake van weinig controle en weinig responsiviteit/ betrokkenheid van opvoeders. De opvoeders is niet echt aanwezig en denkt alleen aan zijn eigen belangen.

* Toegeeflijk (Permissief): Hier is er sprake van weinig controle en veel responsiviteit/ betrokkenheid van de opvoeder. De opvoeder heeft weinig controle over het kind en kan moeilijk grenzen stellen. Uiteindelijk bepaalt het kind alles en is die de baas over de ouder.